Fördjupning

VAD ÄR EN FYRHJULING (definition)

EN FYRHJULING KAN VARA ALLT DETTA

 

 

Terränghjuling:

 

•Ska vara registrerad som terränghjuling och försedd med registreringsskylt fram.

•Har inga begränsningar på motorstyrka och effekt.

•Du ska ha förarbevis för terränghjuling. För att ta ett förarbevis krävs att du har gått en utbildning hos en behörig utbildare samt genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare. Om du har ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före år 2000 får du också köra terränghjuling.

•Skyddshjälm ska användas om terränghjulingen inte har karosseri.

•Trafikförsäkring är obligatorisk.

•Högst 450 kg tjänstevikt.

•Högst 20 km/tim på enskild väg.

•Får inte köras på allmänna vägar och gator.

 

 

Motorcykel:

 

•Ska vara registrerad som motorcykel och försedd med registreringsskylt bak.

•Högsta tillåtna motoreffekt är 15 kilowatt, vilket motsvarar cirka 20 hästkrafter.

•Måste kontroll besiktas.

•Får köras på allmänna vägar och gator av förare med B-körkort, men också av förare som har körkort A1 eller A som utfärdats före 19 januari 2013.

•Skyddshjälm ska användas om det inte finns karosseri då bilbälte används istället.

•Trafikförsäkring är obligatorisk.

 

 

 

Moped klass I:

 

•Ska vara registrerad som moped klass 1 och försedd med registreringsskylt bak.

•Är konstruerad för, och får köras i, högst 45 km/tim.

•Högst 50 cm3 slagvolym om det är en förbränningsmotor med tändsystem, och högst 4 kW motoreffekt för andra motortyper.

•Får köras på allmänna vägar och gator av förare med körkortsbehörighet AM eller högre.

•Du får också köra om du har traktorkort som är utfärdat före den 1 oktober 2009

•Skyddshjälm ska användas om det inte finns karosseri, då bilbälte används istället.

•Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt).

•Trafikförsäkring är obligatorisk

 

 

Moped klass II:

 

•Är konstruerad för högst 25 km/tim.

•Motoreffekt högst 1 kW och högst 50 cm3slagvolym om det är en förbränningsmotor med tändsystem.

•Får köras av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II, men också av den som har fyllt 15 år före 1 oktober 2009.

• Får köras på allmänna vägar och gator.

•Skyddshjälm ska användas om det inte finns karosseri, då bilbälte används istället.

•Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt).

•Trafikförsäkring är obligatorisk.

 

 

Traktor A:

 

•Ska vara registrerad som traktor a och försedd med registreringsskylt fram.

•Är konstruerad för högst 40 km/tim.

•Får köras på allmänna vägar och gator av förare med körkortsbehörighet eller traktorkort.

•Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt).

•Trafikförsäkring är obligatorisk.

 

 

Traktor B:

 

•Ska vara registrerad som traktor b och försedd med registreringsskylt fram.

•Krav på kontrollbesiktning kommer att införas från våren 2018.

•Är konstruerad för hastigheter över 40 km/tim.

•Får köras i högst 50 km/tim.

•Får köras på allmänna vägar och gator av den som har B-körkort

•Skyddshjälm ska användas om traktorn inte har karosseri.

•Ska vara försedd med KM-skylt (skylt som anger den högsta hastighet som fordonet får framföras på väg).

•Trafikförsäkring är obligatorisk.

 

 

kortare sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande krävs inget körkort för traktor a.

Om du ska köra traktor a eller b med tillkopplade släp i yrkesmässig godstrafik krävs behörigheten C eller CE (enligt 2 kap. 10 § yrkestrafiklagen).

 

 

Motorredskap klass I:

 

•Ska vara registrerad som motorredskap klass I.

•Ska vara försedd med registreringsskylt fram.

•Måste kontroll besiktas.

•Är konstruerad för hastigheter över 30 km/tim.

•Får köra högst 50 km/timmen. Om motorredskapet inte har en släpvagn försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorredskapet, är högsta tillåtna hastighet 40 km/timmen.

•Får köras på allmänna vägar och gator av förare som har B-körkort.

•Ska vara försedd med KM-skylt bak (Skylt som anger den högsta hastighet som fordonet får framföras på väg).

•Trafikförsäkring är obligatorisk.

 

 

Motorredskap klass II:

 

•Är konstruerad för högst 30 km/tim.

•Får köras på allmän väg av förare med körkort eller traktorkort.

•Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt).

•Trafikförsäkring och registrering kan krävas beroende på hur den används.

 

Vilka olika lagar finns

för körning med fyrhjuling

 

Nedan finns en sammanställning över och kort beskrivning av lagstiftning som reglerar eller berör terrängkörning.

 

􀁸 Terrängkörningslagen (1975:1313) - förbudslag som syftar till att skydda mark och vegetation mot skador samt minska störningar på fauna och friluftsliv.

Lagen förbjuder med vissa undantag körning med motordrivet

fordon på barmark i terräng samt reglerar körning med motordrivet fordon inom vissa fjällområden.

 

􀁸 Terrängkörningsförordningen (1978:594) - reglerar terrängkörningen mer i detalj än terrängkörningslagen.

 

􀁸 Miljöbalken (1998:808) – övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan.

Balkens tillämpningsområde är direkt kopplat till målet om hållbar utveckling. Balken innehåller bestämmelser som i många fall har direkt koppling till terrängkörning

 

􀁸 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - anger anmälningsplikt vid anläggande av motorbana.

 

􀁸 Förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd – anger att det krävs anmälan för samråd med tillsynsmyndigheten innan en skoterled anläggs.

 

􀁸 Trafikförordningen (1998:1276)- innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Förordningen ger en kommun möjlighet att meddela lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon i terräng.

 

􀁸 Vägmärkesförordningen (1978:1001) – gäller anvisningar för trafik på väg och i terräng genom bl.a. vägmärken.

 

􀁸 Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner – anger beteckningar som är avsedda att användas i andra författningar.

 

􀁸 Förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner – kompletterar lagen om vägtrafikdefinitioner.

 

􀁸 Lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter – innehåller bestämmelser om utfärdande av förarbevis.

 

􀁸 Fordonslagen (2002:574) – innehåller bestämmelser om kontroll av fordon. 20 Förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter.

 

􀁸 Fordonsförordningen (2002:925) om fordons beskaffenhet och utrustning samt kontroll av fordon.

 

􀁸 Körkortslagen (1998:488) – innehåller bestämmelser om behörighet att framföra vissa typer av motordrivna fordon.

 

􀁸 Körkortsförordningen (1998:980) – innehåller bestämmelser om behörighet att framföra vissa typer av motordrivna fordon.

􀁸 Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) – innehåller bl.a. bestämmelser om jakt från motordrivna fortskaffningsmedel.

 

􀁸 Brottsbalken (1962:700) – innehåller bestämmelser om brott och brottspåföljder.

 

􀁸 Tillsynsförordningen (1998:900) – innehåller bestämmelser om tillsyn av efterlevnaden av föreskrifter enligt miljöbalken samt om tillsynsmyndigheternas skyldigheter.

 

􀁸 Militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) – innehåller särskilda bestämmelser om bl.a. trafik på väg eller i terräng med fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.

 

􀁸 Artskyddsförordningen (1998:179) – innehåller bl.a. bestämmelser om förbud mot störningar av djur och deras uppehållsplatser.

 

􀁸 Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

 

􀁸 Lagen (1998:492) om biluthyrning - innehåller bestämmelser om yrkesmässig uthyrning av bilar och terrängmotorfordon.

 

􀁸 Förordningen (1998:780) om biluthyrning – innehåller föreskrifter om tillämpningen av lagen om biluthyrning.

 

 

OAVSETT VAD EN FYRHJULING ÄR REGISTRERAD SOM MÅSTE MAN HA MINST UTBILDNING PÅ ETT FÖRARBEVIS VID KÖRNING I JOBBET

 

Terränghjulingen är en utrustning med särskilda risker enligt 15 § i AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning och därmed ska arbetsgivaren enligt 16 § ha dokumentation över arbetstagarens praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning.

 

 

NÄR RÄKNAS DET SOM JOBB

 

Svåger/svägerska till privat markägare och som arbetar på dennes mark

 

Bror/syster till privat markägare och som arbetar på dennes mark

Andra som arbetar på annans mark och utför för markägaren nyttigt arbete

Vedhuggare som med eller utan betalning i pengar arbetar i annans skog och t.ex. kör

ut det huggna virket

Medlem och/eller aktieägare som t.ex. framför golfbil på golfbana

Privatperson som med eller utan ersättning kör på grannens mark på uppdrag av grannen

Två grannar som arbetar tillsammans på den enes fastighet

Entreprenör (egenföretagare) arbetar ensam åt uppdragsgivare

Entreprenör (egenföretagare) arbetar tillsammans med andra åt uppdragsgivare

Markägare arbetar själv på egen mark som drivs som ett aktiebolag

Medlemmar i samfällighetsförening (vägförening) som efter styrelsebeslut framför

sådant fordon

Planerad röjning av skjutgator för jakt som medför framförande av sådant fordon

Givetvis alla anställda som arbetar åt arbetsgivare

 

 

 

Körning inom jordbruk eller skogsbruk

 

Körning för jordbruks- eller skogsbruksändamål är enligt 1 § Terrängkörningslagen generellt undantagen från förbudet att köra på barmark i terrängen.

Körning på golfbanor

 

Eftersom golfbanor är terräng och golfbilar är motordrivna fordon är körning med golfbilar på golfbanor förbjuden enligt Terrängkörningslagen.

Samma sak gäller för mopeder av klass 1 eller 2 som används på golfbanor. Länsstyrelsen kan meddela dispens eller föreskrifter med undantag för enskild att använda golfbil eller moped på golfbanor

om det finns särskilda skäl.

Vid prövning av undantag för körning med motordrivet fordon på golfbanor bör det beaktas att eldrivna golfbilar

och mopeder orsakar mindre miljöstörningar genom att de är mer tystgående än bensindrivna sådana, ger ett lägre marktryck och varken läcker bränsle eller avger avgaser.

Det bör därmed vara lättare att få dispens för körning med eldrivna

fordon. Föreskrifter med undantag bör även kunna avse enbart sådana fordon.

Körning med fyrhjuling vid jakt

 

Körningen får endast ske vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg bör körning i första hand ske på stig såvida körningen inte riskerar att skada en stig som är avsedd för friluftslivet. Om en sådan stig riskerar att skadas bör körningen istället ske

vid sidan av stigen. Körning på känsliga marker bör undvikas.

FYRHJULING.NU är en sida för enbart information

Copyright @ All Rights Reserved